ขั้นตอนที่ 1 เริ่มโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบระบบ

ขั้นตอนที่ 3 ปรับแต่งระบบ

ขั้นตอนที่ 4 เตรียมการขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนที่ 5 ใช้งานจริง

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 ใช้งานจริง