ล็อกอิน

Register

FACEBOOK Create an Account
Retrieve Password
Back to login/register

5 ขั้นตอนการนำระบบ RDSMEs ไปใช้งานให้ประสบความสำเร็จ

This course provides information on RDSMEs Implementation methodology process

0 STUDENTS ENROLLED

  หลักสูตรการอบรมนี้ เป็นการอบรมพื้นฐานสำหรับกระบวนการในการดำเนินโครงการ RDSMEs โดยที่ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจกระบวนการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้น จนโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์

  บทเรียนในหลักสูตร

  ขั้นตอนที่ 1 เริ่มโครงการ
  จัดทำผังโครงสร้างองค์กร กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์โครงการ 00:00:00
  เขียนแผนงานของโครงการ 00:00:00
  ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบระบบ
  ศึกษาความต้องการขององค์กร 00:00:00
  ออกแบบระบบ (Blueprint) 00:00:00
  ติดตั้งระบบ และตั้งค่าพื้นฐาน 00:00:00
  ขั้นตอนที่ 3 ปรับแต่งระบบ
  ปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับองค์กร 00:00:00
  เตรียมข้อมูล 00:00:00
  ขั้นตอนที่ 4 เตรียมการขั้นสุดท้าย
  สร้างต้นแบบระบบงาน 00:00:00
  ฝึกอบรมการใช้งาน 00:00:00
  ทดสอบระบบงานกับเอกสารจริง 00:00:00
  ขั้นตอนที่ 5 ใช้งานจริง
  เริ่มต้นใช้งานจริง 00:00:00
  สรุปผลโครงการ 00:00:00

  Course Reviews

  N.A

  ให้คะแนน
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

  No Reviews found for this course.

  COMING SOON
  • COMING SOON
  • 10 Minutes
  • Wishlist
  Copyright © 2015 by ConsultUniversity